YORUBA PRAYERS

Adura Igbagbo Abadi

  1. Oluwa Olodumare Olorun Anu ibere aye ati opin Orunn iba Re ni gbogbo ohun to o fi Nje Eledab ibere opin.
  2. Iwalaye Re gba akoso agbegbe mi bi mo ti woo inu adura loo ni oruko Jesu Kristi.
  3.  Oluwa mi fun mi ni agbara igbani lati gbagba yori gbogbo adura.
  4. Gbogbo emi okunkun ati eniyan irinse adanu ninu aye mi e pora loni nipa ase oruko Jesu.